Χάρτης 1796 / πρίν-μετά τη συντήρηση

Share Project :

[ Χάρτης, "La Lombardia", Venezia 1796. Συλλογή Χαρτών του Κοινοβουλίου ] .