Χάρτης τέλη 18ου αι. [συλλογή του Κοινοβουλίου] / πρίν-μετά την αποκατάσταση

Share Project :

[ Χάρτης, "La Lombardia", Venezia 1796. Συλλογή Χαρτών του Κοινοβουλίου ] . Τα διάσπαρτα κομμάτια του χάρτη καθαρίστηκαν, συναρμολογήθηκαν και επικολλήθηκαν σε καινούριο υπόστρωμα.